?

Δεοντολογία και Συμμόρφωση

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης της Baxter Healthcare Corporation αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα της Baxter αποβλέπει στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην επίλυση ενδεχομένων παραβιάσεων του δικαίου ή της πολιτικής της εταιρείας. Αυτό το πρόγραμμα συμμόρφωσης είναι δυναμικό και συμπεριλαμβάνει πολλαπλές πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα.

Διαδικασίες και Πρότυπα Συμπεριφοράς για τους Εργαζομένους

Η Baxter έχει θεσπίσει ισχυρές βάσεις ακεραιότητας και συμμόρφωσης που οδηγούν τους εργαζόμενους στη λήψη καλών, ηθικών επιχειρησιακών αποφάσεων, καθώς και στη λήψη κατάλληλων, νόμιμων ενεργειών.

Διαβάστε Περισσότερα
Δεοντολογία και Βιωσιμότητα

Πρότυπα για τους Προμηθευτές

Προσδοκούμε τη συμμόρφωση των προμηθευτών μας στις κατευθυντήριες οδηγίες μας, καθώς και τη γνώση και την υπακοή όλων των νόμων που διέπουν τη δραστηριότητα αγορών και προμηθειών της Baxter.

Διαβάστε Περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας

Η Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης δημιουργήθηκε ως ένα ανεξάρτητο κανάλι επικοινωνίας για την αναφορά ζητημάτων και ως ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης της Baxter.

Διαβάστε Περισσότερα

Αρχείο Εγκεκριμένων Αντιπροσώπων (ADR)

Κάθε παρασκευαστής υποχρεούται να διατηρεί, να επικαιροποιεί και να καθιστά διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος το Αρχείο Εγκεκριμένων Αντιπροσώπων του (ADR).

Διαβάστε Περισσότερα

Αδειοδότηση Κυκλοφορίας και Διακίνησης από τις Η.Π.Α

Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προαπαιτεί τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της διάθεσης των συσκευών και των φαρμακευτικών προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε χώρας.

Διαβάστε Περισσότερα